คาสิโนออนไลน์

เป็นนักบอลต้องหัดยกย้ำหนัก

เป็นนักบอลต้องหัดยกย้ำหนัก

เป็นนักบอลต้องหัดยกย้ำหนัก

เป็นนักบอลต้องหัดยกย้ำหนัก การฝึกด้วยนำหนักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสมรรถภาพทางกายของนักบอลควรใช้หลักการ เพิ่มน้ำหนัก ซึ่งหมายถึง การที่จะทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรง หรือมีขนาดโตขึ้น จะต้องให้กล้ามเนื้อทำงานต่อต้านกับ ความต้านทานที่สูงกว่าที่เคยทำมาก่อนหรือในการสร้างความอดทนความหนักของงานที่น้อยเกินไป แม้ว่าจะทำได้หลายเที่ยวก็ไม่ได้ช่วยสร้างความอดทนให้ดีได้ https://saguijo.com/

น้ำหนักที่เกินจะ เป็นตัวกระตุ้นให้กล้ามเนื้อปรับตัวมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น และหลักการเพิ่มแรงต้านทาน หมายถึงการ พัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยให้กล้ามเนื้อทำงานดับนำหนักมากค่อย ๆเพิ่มน้ำหนัก ให้กล้ามเนื้อออกแรงต้านทาน เพื่อให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ทังนี้เนื่องจากนำหนักเดิม ไม่เป็นตัวกระตุ้นมากพอให้เกิดการพัฒนาต่อไป จำเป็นต้องเพิ่มน้ำหนักให้กล้ามเนื้อออกแรง ต้านทานซึ่งเป็นการเพิ่มงานให้กล้ามเนื้อ สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ เพิ่มน้ำหนักและเพิ่ม จำนวนครั้งในการยก เช่น เริ่มยกด้วยน้ำหนัก 40 กิโลกรัม 8 ครั้ง ก่อนเหนื่อยใน 1 ยก จาก นั้นเพิ่มเป็น 12 ครั้งในนำหนักเดิม ในขณะเดียวดันอาจจะเพิ่มนำหนักเป็น 45 กิโลกรัม แต่ ยกเพียง 6 ครั้ง เมื่อกล้ามเนื้อปรับตัวแล้วเป็นต้น และหลักในการจัดลำดับในการออกกำลังกาย หมายถึง การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนัก ควรมีการจัดลำดับเพื่อการพัฒนาโดย สม^รณ์ ซึ่งมีหลักพิจารณาสิ่งเหล่านี้คือ ใช้กลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็ก เนื่องจากกล้ามเนื้อมัด เล็กมีความเหนื่อยได้ง่าย และเร็วกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ จึงต้องให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทำงาน ก่อน เช่น ให้กลุ่มกล้ามเนื้อขาทำงานก่อนกลุ่มกล้ามเนื้อแขน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อนักบอล http://nfly.info