ข่าวฟุตบอล

แนวทางสู่การเป็นนักฟุตบอลอาชีพ

องค์ประกอบสำคัญที่จะทำให้นักฟุตบอลสู่ความสำเร็จนั้นจะขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆซึ่งเป็นตัวการสำคัญ คือ สมรรถภาพ ซึ่งหมายถึงการที่ได้รับการฝึกและพัฒนามาตามลำดับจนเกิดความสมบุรณ์เต็มที่  การมีความเชื่อมั่นในตนเองและมีทักษะที่ชำนาญแน่นอนประกอบกับความขยันหมั่นเพียรในการฝึกซ้อมอย่างสม่ำเสมอ

การวัดผล หมายถึงการที่ได้รับการฝึกชี้แนะแล้วทำการทดสอบประเมินผลเป็นประจำเพื่อวัดขีดความสามารถ หาจุดบกพร่องต่าง ๆที่ควรปรับปรุงแก้ไขและเป็นการเรียนพิเศษเพิ่มขึ้นจากการค้นพบของตนเอง ซึ่งจะทำให้เกิดประสบการณ์ในการเล่นหรือการฝึก ทำให้ได้ประเมินความสามารถของตนเพื่อปรับปรุงจุดบกพร่องแก้ไขด้วย

การพัฒนาทางเทคนิค หมายถึง การนำเอาเทคนิควิธีทางวิทยาศาสตร์มาใช้ฝึกแก้ไข ทำให้เกิดการเรียนรู้ และนำไปสู่การปรับตัวเพื่อให้สามารถแสดงขีดความสามารถได้สูงสุดในการเล่นฟุตบอล

อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวก หมายถึงอุปกรณ์ที่ จะใชในการฝึกการแข่งขัน อุปกรณ์เพื่อพัฒนาขีดความสามารถด้านต่าง ๆเข่น อุปกรณ์ฝึกนำหนัก ลูกฟุตบอล ชุดกีฬา และสุดท้าย โค้ช หมายถึง ผู้ที่จะคอยชี้แนะดูแลควบคุมการฝึกซ้อม คอยแก้ไขแนะแนวทางในการฝึก การสร้างสมรรถภาพร่างกายอย่างถูกต้องเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของนักกีฬาให้ดีที่สุด ตลอดจนการแก้ไขข้อบกพร่องและวิธีการเล่น เพื่อชัยชนะในการแข่งขัน ดังนั้นโค้ชจึงต้องเป็นผู้มีความความสามารถพังทางทฤษฎีและการปฏิบัติที่ ถูกต้องตามหสักวิทยาศาสตร์ มีบุคลิกภาพที่เหมาะสมและอาจจะกล่าวได้ว่า ความสำเร็จของนักฟุตบอล หรือว่าทั้งทีมนั้นขึ้นอยู่กับโค้ชหรือกัปตันทีมซึ่งเป็นสิ่งที่สามารถชี้ชะตากรรมของทีมนั้น ๆได้เลย