มวยไทยออนไลน์

แข่งมวยตู้ เพื่ออะไร

การเข้าร่วมแข่งมวยตู้  แต่ละประเภท ต้องมีความเกี่ยวพันกับกลุ่ม และกลุ่มนั้นก็ต้อง มาจากการรวมกันของบุคคลตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป มีการติดต่อสัมพันธ์กันในรูปแบบต่าง ๆโดยธรรมชาติของมนุษย์จะต้องมีความเป็นตัวของตัวเอง มีความต้องการต่างกัน มีเกียรติมี ศักดิศรี มาจากการเลี้ยงดูของแต่ละครอบครัวที่แตกต่างกัน สิ่งเหล่านี้จึงเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มี อิทธิพลต่อการรวมกลุ่ม ซึ่งอาจจะมีบางคนที่สามารถอยู่รวมกับกลุ่มได้ และบางคนอยู่รวม กับกลุ่มไม่ได้ จึงทำให้เกิดปัญหาและความขัดแย้ง พฤติกรรมเหล่านี้จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ฝึกสอนต้องเข้าใจและหาแนวทางแล้ไขปัญหา ดังนั้นการกระทำแข่ง ก็เช่นเดียวกัน ซึงมีหลายท่านมีความประสงค์ที่จะทำให้ค่ายได้ดีมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักแก่สังคมและวงมวยตู้  แต่ความประสงค์นั้นบางท่านก็บรรลุจุดมุ่งหมาย มีหลายท่านจะต้องเลิกล้ม ไป ที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะการทำแข่ง ให้ดีนั้น ฉะต้องมีองค์ประกอบหลายด้าน และถ้าทุก ๆด้านสมบูรณ์ก็จะทำให้เป็นไปด้วยดี แต่ถ้าองค์ประกอบด้านใดด้านหนึ่งเสียไป หรือขาดตกบกพร่องไป การทำค่ายนั้นก็มักจะไม่ประสบความสำเร็จ เพราะขณะที่ทำไปพัน ปัญหาต่าง ๆจะเกิดขึ้นมากและจะต้องแก้ปัญหาตลอดเวลา ถ้าเรามีการวางแผนที่ดี และเตรียมจัดหาสิ่งต่าง ๆได้พร้อมล่วงหน้า ทำให้ปัญหา ต่าง ๆลดน้อยลงไปมาก ดังพันก่อนที่จะลงมือทำค่าย เราควรจะต้องจัดเตรียมสิ่งต่าง ๆต่อ ไปนี้คือ วัตถุประสงค์ของการทำที่ผู้ฝึกสอนและคณะจะต้องทราบว่า วัตถุประสงค์ ของการทำครั้งนี้เพื่ออะไรเพื่อความเป็นเลิศทาง เพื่อความสามัคคีขององค์การหน่วยงาน เพื่อส่งเสริมสุขภาพอนามัย เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสรู้จักกัน สนุก รื่นเริง