ไก่ชนออนไลน์

สมุดประจำตัวไก่ชน

สำหรับท่านที่เลี้ยงไก่ชน ควรจะทำสมุดประจำตัวไก่ โดยสามารถติดต่อได้ที่กรมปศุสัตว์ สาเหตุที่ควรทำสมุดประจำตัวไก่ เพราะเป็นการช่วยให้ผู้เลี้ยงไก่ชนได้มีความรูในการเลี้ยงไก่ชนมากขึ้น ช่วยลดและป้องกันการติดต่อของโรคระบาดต่างๆ ทำให้ผู้เลี้ยงมีความเข้าใจในการบันทึกประวัติของไก่ เพราะไก่ชนส่วนมากเลี้ยงไว้เพื่อการกีฬาทำให้มีการต้องนำไก่ไปแข่งขันในพื้นที่ต่างๆอยู่บ่อยครั้ง จึงมีความเสี่ยงในการติดต่อโรคจากเขตพื้นที่ที่นำไก่ไปแข่งขันได้ ยิ่งช่วงไหนมีการเกิดดรคระบาดในสัตว์ปีกยิ่งต้องมีการควบคุมเป็นพิเศษ ปัจจุบันได้มีการฝังชิพลงในตัวไก่แล้ว

การทำสมุดประจำตัวไก่ชน

สามารถไปติดต่อขอทำสมุดประจำตัวไก่ชนได้ที่กรมปศุสัตว์ของจังหวัดหรือกรมปศุสัตว์อำเภอ ในสมุดจะประกอบไปด้วยเลขประจำตัวไก่ชน 8 หลัก  โดยไก่ชนที่จะทำการขอสมุดประจำตัวต้องมีอายุ 8 เดือนขึ้นไป จากนั้นเจ้าของไก่ชน ยื่นแบบคำขอการออกสมุดประจำตัวไก่ชน(แบบ กช.๑) หลังจากนั้นนำไปยื่นให้เจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่จำทำการนัดหมายเข้าของไก่ชน เพื่อตรวจสุขภาพของไก่ และประวัติเกี่ยวกับสุขภาพ ต่างๆของไก่ รวมทั้งการให้วัคซีนไก่ มีการกรอกข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับไก่ ประกอบไปด้วย สายพันธุ์ของไก่ สี ตำหนิบนตัวไก่ และส่วนสูงของไก่  หลังจากตรวจสอบประวัติเรียบร้อยแล้วเจ้าหน้าที่จะทำการถ่ายภาพไก่ชนของท่าน เพื่อจะนำรูปของไก่ชนไปติดในสมุดประจำตัวของไก่ชนและจะทำการประทับตราของสำนักปศุสัตว์บริเวณขอบรูป ทั้ง 3 รูป สาเหตุที่ประทับตราบริเวณขอบรูป เนื่องจากจะได้ไม่เป็นการบังหน้าของไก่และเป็นการป้องกันการเปลี่ยนรูปถ่าย ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมอบสมุดประจำตัวไก่ชนให้จะต้องผ่านการเก็บตัวอย่าง Cloacal Swab เพื่อตรวจดูโรค เมื่อตรวจแล้วผลเลือดเป็นลบ ถึงจะมอบสมุดให้กับเจ้าของ