มวยไทยออนไลน์

จริยธรรมกับนักมวยไทย

การถ่ายทอดจริยธรรมของครูมวยไปยังนักมวยไทย จะประสบผลสำเร็จมากหรือน้อย เพียงไรนี้จะเป็นเครื่องมือวัดให้ทราบ พฤติกรรมต่าง ๆ ที่แสดงออกจะ เป็นคำดัดสินว่าจริยธรรมที่ครูมวยถ่ายทอดมาให้นั้นได้ซึมซาบอยู่ในจิตใจของนักมวยไทย มาก น้อยเพียงใด โดยพิจารณาได้จากสิ่งเหล่านี้คือ

การแต่งกายของนักกีฬา เป็นเครื่องชี้จริยธรรมของทีมทางด้านการรู้จักกาลเทศะ การมีมารยาทอันดีงาม การมีระเบียบวินัย เป็นการรักษาชื่อเสียงของสถาบันได้อกด้วย โดยปกติแล้วนักกีฬาจะมีเครื่องแต่งกาย 2 ชุดคือ ชุดปกติธรรมดา และชุดสำหรับใช้แข่งขัน ซึ่งรวมทังชุดวอร์มด้วย ปัจจุบันนี้แม้แต่คนที่ไม่ใช่นักมวยไทย ก็หันมานิยมแต่งกาย ด้วยชุดวอร์มกันมากขึ้น และสวมใส่โดยไม่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้ โดยส่วนมาก ใส่กันเพียงเพื่อความสวยงามและความสะดวกสบายเท่านั้น แต่สำหรับครูมวยแล้วจำเป็น อย่างยิ่งที่จะต้องพิจารณาในเรื่องนี้โดยถี่ล้วน เพราะการแต่งกายของจะเป็นสิ่งแรกที่ ปรากฏต่อสายตาของสาธารณชน บัญหาประการหนึ่งในเรื่องการแต่งกายของนักกีฬากล่าว คือ ในช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ระหว่างการแข่งขัน เช่น ตอนพักผ่อน ตอนกลางคืนหรือ หลังการแข่งขัน นิยมสวมใส่กางเกงวอร์ม เสือยืด รองเท้าแตะ ออกเดินพักผ่อน ซื้อของตามสถานที่ทั่วไป ซึ่งเป็นสถานที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับมวยไทย  แต่อย่างใด นั่นแสดงให้ เห็นว่านักไม่มีกาลเทศะในการแต่งกายครูมวยจำเป็นต้องชีแจงให้นักกีฬาเข้าใจเพื่อเปลี่ยนเครื่องแต่งกายให้เหมาะสมกับสถานที่ และไม่มีกาลเทศะต่อตัวผู้ปฏิบัตินั่นเอง ซึ่งแน่นอนว่าจะต้องเป็นสิ่งที่ไม่น่าพบเห็น