ข่าวฟุตบอลบอลออนไลน์

ก่อนลงสนามบอลต้องอุ่นเครื่อง

การอุ่นเครื่องทีม หมายถึง การนำนักบอล ที่อยู่ในระหว่างการฝึกซ้อม โดยผ่านการ ฝึกซ้อมมาระยะหนึ่งแก้วไปหาประสบการณ์การแข่งขันกับทีมอื่น ๆการอุ่นเครื่องทีมจะเป็น เครื่องชี้แนวทางการเล่นว่า ผู้เล่นแต่ละคนพัฒนาเกมการเล่นมากน้อยเพียงใด การประสาน การเล่นในทีมเป็นอย่างไรทำให้ทราบว่ายังมีสิ่งได้ควรต้องแก้ไขปรับปรุง

การอุ่นเครื่องทีมที่ดีครูฝึกควรมีการวางแผน กำหนดวัน เวลา และการพิจารณา ทีมที่จะทำการอุ่นเครื่องด้วย เพื่อทำให้มีแรงจูงใจที่จะทำการฝึกซ้อม มีการตื่นตัวในอยู่ตลอดเวลา ทราบว่าเขาจะต้องไปทำการแข่งขันกับใคร มีขีดความสามารถ เป็นอย่างไร มีความเป็นมาตรฐานแค่ไหน โดยทั่ว ๆไปในการอุ่นเครื่องทีมครั้งแรกโค้ชสอนมักลองอุ่นเครื่องกับทีมที่อ่อนกว่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทีมของตนได้รับชัยชนะ เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักบอล สำหรับการอุ่นเครื่องครั้งต่อไปควรต้องอุ่นเครื่องกับทีมที่มีฝีมือระดับเดียวกัน เพราะจะทำให้ครูฝึกสามารถมองเห็นข้อบกพร่องของ ผู้เล่นของตนได้ดี สามารถศึกษาการเล่นของทีมได้อย่างเต็มที่ เมื่อนำผลการประเมินของการ อุ่นเครื่องไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องรวมทังปรับปรุงเทคนิคและยุทธวิธีสมบูรณ์แบบแล้วฝึกซ้อมจนเกิดความพร้อมแล้ว ครูฝึกอาจติดต่อทีมที่มีฝีมือสูงกว่ามาเพื่อทำการอุ่นเครื่อง โอกาสนี้จะทำให้ครูฝึกได้มองเห็นชุดเด่นชุดค้อยของทีมอย่างชัดเจนไปพร้อม ๆกันและในเวลาเดียวกัน

ในการอุ่นเครื่องทีม ไม่ควรอุ่นเครื่องกับทีมที่อ่อนกว่าตลอดเวลาเพื่อให้ได้รับชัย ชนะเพราะจะทำให้ไม่สามารถมองเห็นขีดความสามารถและข้อบกพร่องของนักบอล ได้มากเท่าที่ควร ทำให้ไม่ได้รับประโยชน์จากการอุ่นเครื่องเท่าที่ควรจะเป็น ทำให้เสียเวลาในการ เตรียมทีมไปโดยเปล่าประโยชน์ จะเห็นได้ว่าครูฝึกจะได้รับประโยชน์จากการอุ่นเครื่อง ทีมมากน้อยเพียงใด จึงขึ้นอยู่กับการวางแผน การติดต่อประสานงานกับทีมที่จะเป็นคู่แข่งขัน เพื่ออุ่นเครื่อง ดังนั้น ภารกิจที่สำคัญของครูฝึกที่จะช่วยให้การเตรียมทีมมีประสิทธิภาพ ยิ่งขึ้นจึงอยู่ที่การอุ่นเครื่องทีมบอล ที่ตนดูแลรับผิดชอบอยู่