บอลออนไลน์

การวางแผนการฝึก

การฝึกซ้อมบอล ทุกประเภท เพื่อให้มีขีดความสามารถสูงสุดได้ต้องมีการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมแต่ละประเภทต้องมีการวางแผนในการฝึก ทั้งนี้เพื่อเป็นการพัฒนา สมรรถภาพทางกายโดยทั่วไป รวมทั้งการฝึกปฏิบัติของทักษะและเทคนิคของด้วย โปรแกรมการฝึกไนแต่ละปี จึงจำเป็นตองมีการจัดระบบการฝึก และต้องอยู่บนหลักการ ทางวิทยาศาสตร์ที่ถูกต้อง การเตรียมนักบอล เพื่อการแข่งขัน ครูฝึกที่ดีจะต้องมีการเตรียมการไว้ล่วงหน้าเสมอ เพื่อหาช่องทางที่จะกระต้นให้ ได้รับการตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา ซึ่งจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย 10-11 เดือนต่อหนึ่งปีฤดูการแข่งขัน แต่ละคนจะต้องทำการฝึกซ้อมอย่าง น้อย 5 วันต่อ 1 สัปดาห์ เพื่อเสริมสร้างสมรรถภาพของความเข้มแข็งและความทนทานให้ กับนักบอล โดยปกติการวางโครงการฝึกจะพิจารณาจัดทำเป็นแผนตลอด

ระยะเตรียมที่ 1 ในณมริกาเขาเรียกระยะนี้ว่าเป็นระยะหยุดการแข่งขัน ซึ่งจะเน้นให้เห็นว่าจะไม่มีการแข่งขันเลยในระยะนี้ แต่มีบางกลุ่มเรียกระยะ นี้ว่าระยะต้นฤถูการฝึกซ้อม แม้จะเรียกชื่อกันอย่างไรกีตาม ความหมายหรือ เป้าประสงค์ของระยะเตรียมนี้ก็เพื่อต้องการพัฒนาการในเรื่องต่าง คือ สร้างความทนทาน สมรรถภาพทางกายโดยทั่วไป ความล่องแคล้วว่องไว ความอ่อนตัว ซึ่งความทนทานสามารถฝึกได้โดย วิ่งช้า ๆในระยะทางไกล ๆหรือวิ่งไปเรื่อย โดยกำหนดเวลาหรือกำหนดระยะทาง เล่นเกมบอล บางอย่าง เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล สร้างความสมบุรณ์ทั่ว ๆไปของร่างกาย ฝึกโดยใช้น้ำหนักช่วยเบา ๆฝึกความแคล่วคล่องว่องไว ความอ่อนตัว การบริหารด้วยมือเปล่า ท่าทางการออกกำลังกายที่สามารถทำให้กล้ามเนื้อมี ความเหยียดตัวได้เต็มที่ พวกเคลื่อนไหวที่ทำให้ข้อต่อใหญ่ ๆในร่าง กายได้บริหาร อันจะทำให้เกิดการเคลื่อนไหวตลอดระยะการเคลื่อนที่ของมัน