ข่าวฟุตบอล

การฝึกแบบหมุนเวียน

การฝึกบอล แบบหมุนเวียนได้ถูกค้นคิดโดยคณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยลีด วิธีการฝึกแบบนี้ก็เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรง โดยทั่วไป คือไม่มุ่งเน้นกล้ามเนื้อส่วนใดส่วนหนึ่งโดยเฉพาะเหมือนกับวิธีการฝึกแบบการใช้น้ำหนัก ช่วย นั่นคือการมุ่งสร้างสมรรถภาพทางกายของนักบอล ทุก ๆส่วนให้เกิด ขึ้นพร้อม ๆกัน เช่น ความทนทานของระบบการไหลเวียนโลหิต ความแข็งแรงและความทนทานของร่างกายโดยทั่วไป แนวความคิดที่จะพัฒนาวิธีการฝึกแบบ นี้ได้รับความก้าวหน้ามาก ในจจุบัน สำหรับใช้ฝึกทั่ว ๆไป นักรักบี้ นักกรรเชียงเรือ หรือนัก กรีฑาประเภทต่าง ๆผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการฝึกซ้อมครูฝึก สมาคม สโมสร หรือหน่วยงานต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง ได้รับคำแนะนำให้นักบอล ของตนได้รับการฝึก จนพูดกันเป็นภาษาใหม่กันว่า การฝึกแบบหมุน ดังตัวอย่างของการบริหาร การฝึก ประกอบด้วยกิจกรรม 8 ชุด (โดยทั่วไปทำการฝึกในโรงยิม) ในแต่ละชุดของกิจกรรมนั้น แต่ละคนจะถูกกำหนดให้ทำกิจกรรม โดยการกำหนด เป็นจำนวนครั้งที่จะตองทำจากชุดที่ 1 ไปจนถึงชุดสุดห้ายซึ่งเป็นชุดในการวิ่งเก็บของ ในการ กำหนดจุดของการทำกิจกรรมนั้นจะต้องสร้างขึ้นบนพื้นฐานของความต้องการในการพัฒนา แต่ละประเภทด้วยตัวอย่างกิจกรรมแต่ละชุดของการฝึกแบบ ชุดที่ 1 ก้าวขึ้นบนท้าที่สูง  ดึงข้อ ทำลุก-นั่ง เข่างอ กระโดดข้ามม้ายาว โดยมือทังสองถือนำหนัก ยกนำหนัก ยืน-นั่ง โดยแบกน้ำหนักไว้ที่บ่า ดึงข้อขึ้นลงบนราวคู่  วิ่งเก็บของ

โดยปกติแล้วการฝึกแบบนี้จะเริ่มทำกิจกรรมจากชุดที่ 1 ไป เรื่อย ๆโดยแต่ละจุดนั่นครูฝึกจะกำหนดจำนวนครั้งของกิจกรรมไว้ได้ทำจนกระทั่งถึงจุด สุดท้ายที่ล้องกระทำคือ การวิ่งเก็บของในระยะทาง เพียงครั้งเดียวเท่านั่น โดย ทั่วไปแล้วนักบอล จะทำกิจกรรมในแต่ละชุดอย่างน้อย 3 รอบ หากต้องการเพี่มความหนัก ของงานขึ้นก็กระทำได้โดยการเพิ่มจำนวนรอบของการฝึก