ข่าวฟุตบอล

การฝึกความแข็งแกร่งของกล้ามเนื้อให้กับฟุตบอล

การฝึกด้วยนำหนักเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและสมรรถภาพทางกายของนักฟุตบอลควรใช้หลักการเพิ่มน้ำหนักเรื่อย ๆ ซึ่งหมายถึงการที่จะทำให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงมีขนาดโตขึ้น ซึ่งจะต้องให้กล้ามเนื้อทำงานต่อต้านกับความต้านทานที่สูงกว่าที่เคยทำมาก่อนหรือในการสร้างความอดทนความหนักของงานที่น้อยเกินไป การฝึกกล้ามเนื้อนั้น แม้ว่าจะทำได้หลายเที่ยวก็ไม่ได้ช่วยสร้างความอดทนให้ดีได้ น้ำหนักที่มากจะเป็นตัวกระตุ้นให้กล้ามเนื้อปรับตัวมีความแข็งแรงเพิ่มขึ้น

หลักการเพิ่มแรงต้านทานหมายถึงการพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อโดยให้กล้ามเนื้อทำงานกับน้ำหนักมากค่อย ๆเพิ่มน้ำหนักให้กล้ามเนื้อ ออกแรงต้านทานเพื่อให้มีความแข็งแรงเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากน้ำหนักเดิม ไม่เป็นตัวกระตุ้นมากพอให้เกิดการพัฒนาต่อไป จำเป็นต้องเพิ่มน้ำหนักให้กล้ามเนื้อออกแรงต้านทานซึ่งเป็นการเพิ่มงานให้กล้ามเนื้อ

การฝึกสำหรับนักฟุตบอลในลักษณะนี้สามารถทำได้ 2 ลักษณะ คือ เพิ่มน้ำหนักและเพิ่มจำนวนครั้งในการยก เช่น เริ่มยกด้วยน้ำหนัก 40 กิโลกรัม 8 ครั้ง ก่อนใน 1 ยก จากนั้นเพิ่มเป็น 12 ครั้งในนำหนักเดิม ในขณะเดียวกันอาจจะเพิ่มนำหนักเป็น 45 กิโลกรัม แต่ ยกเพียง 6 ครั้งเมื่อกล้ามเนื้อปรับตัวแล้ว

การออกกำลังกายโดยใช้น้ำหนัก ควรมีการจัดลำดับเพื่อการพัฒนาร่างกายของนักบอล ซึ่งมีหลักพิจารณาสิ่งเหล่านี้คือ ใช้กลุ่มกล้ามเนื้อมัดใหญ่ก่อนกลุ่มกล้ามเนื้อมัดเล็ก เนื่องจากกล้ามเนื้อมัดเล็กมีความเหนื่อยได้ง่ายและเร็วกว่ากล้ามเนื้อมัดใหญ่ จึงต้องให้กล้ามเนื้อมัดใหญ่ได้ทำงานก่อน เช่น ให้กลุ่มกล้ามเนื้อขาทำงานก่อนกลุ่มกล้ามเนื้อแขน เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จำเป็นต่อการฝึกของนักบอล